Algemene voorwaarden
A La Tarte
Molenstraat 46
2513 BL Den Haag

 

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van A La Tarte.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.  A La Tarte houdt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door  A La Tarte  erkend.

1.4  A La Tarte garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

  1. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen van maandag tot en met zondag doorgegeven worden via de website of tijdens openingsuren in de winkel ten minste 3 dagen voor levering van het bestelde product.

2.2 Indien u niet tijdig bestelt, dan kan uw bestelling niet tijdig in productie worden genomen en kan A La Tarte uw levering niet garanderen.

2.3 A La Tarte acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.

  1. Levering

3.1 Bestellingen kunnen opgehaald worden in de winkel op het afgesproken tijdstip. Dit kan op donderdag tussen 11:00 en 12:00, op vrijdag en zaterdag tussen 09:00 en 17:00 en op zondag tussen 11:00 en 17:00, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 A La Tarte levert niet op feestdagen of indien de winkel gesloten is, tenzij anders is overeengekomen.

3.3 In het geval van calamiteiten en/of natuurrampen behoudt A La Tarte het recht voor om de bestelling te annuleren.

3.4 Na het moment van levering gaat het risico, ten aanzien van de door A La Tarte verkochte en/of aan de klant te leveren producten over op de klant. A La Tarte is niet verantwoordelijk voor vervoer van de taart en de condities waarbij de taart bewaard wordt.

  1. Betaling

4.1 Bestellingen die via de website zijn gedaan kunnen uitsluitend worden betaald middels vooruitbetaling via de webshop, tenzij anders met A La Tarte is overeengekomen.

4.2 Telefonische bestellingen kunnen in de winkel worden betaald (pin only). Telefonisch kunnen uitsluitend bestellingen gedaan worden met een maximum bedrag van 100 EURO tenzij er een aanbetaling wordt gedaan.

4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten.

  1. Prijzen

5.1 Alle prijzen op de website zijn in EURO’s en inclusief 9% BTW.

5.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de eventuele gevolgen hiervan acht A La Tarte zich niet aansprakelijk.

  1. Garantie 

6.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien het product niet voldoet aan de overeenkomst dient de klant dit direct te melden.
Bewaar een stukje taart om de klacht aan te tonen.

6.2 De mogelijkheid van schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht na 24 uur niet schriftelijk is gemeld of indien het geleverde product onzorgvuldig is behandeld of bewaard.

  1. Overmacht

7.1 A La Tarte is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in internet, alsmede elektriciteit, e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van A La Tarte, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 A La Tarte behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is A La Tarte verplicht enige vorm van schadevergoeding of anderszins een boete te betalen.

7.4 Indien A La Tarte bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  1. Copyright

Foto’s, ontwerpen en artikelen van A La Tarte blijven eigendom van A La Tarte en mogen niet zonder toestemming gepubliceerd of vermenigvuldigd worden.

  1. Allergieën

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het risico op kruisbesmetting niet geheel uitgesloten worden. De in de keuken van A La Tarte zelfbereide producten kunnen in aanraking zijn geweest met tarwe, gluten, melk, lactose, ei, soja, noten en pinda’s.

  1. Privacy

Persoonsgegevens worden uitsluitend door A La Tarte gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van een bestelling.